vietnam visa requirements - apply visa vietnam

You are here: Trang chủ Biểu mẫu Hợp đồng - Thỏa thuận Hợp đồng gửi giữ xe ô tô

Hợp đồng gửi giữ xe ô tô

PDF.InEmail

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Hôm nay, ngày … tháng … năm ….


HỢP ĐỒNG GỬI GIỮ XE ÔTÔ


Tại (địa điểm): …………………………………………………………….......................……………….

Chúng tôi gồm có:


Bên A (Bên gởi tài sản)
Ông (bà): ……………………………………………… .....Số CMND: ……………............……………
Cấp ngày ……………………………………………….…. Tại: …………………………………………..
Điện thoại số: ………………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………………….

Bên B (Bên giữ tài sản)
Ông (bà): ………………………………………..........…… Số CMND: …………………….……………
Cấp ngày: ………………………………………………….. Tại: ……………………………………………
Điện thoại số: ………………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………………….

Hai bên sau khi bàn bạc đã thống nhất nội dung hợp đồng gửi giữ tài sản như sau:

Điều 1: Đối tượng gửi, giữ:
- Loại xe:……………………………………………… Biển kiểm soát:……………………………
- Mô tả đặc điểm, tình trạng xe gửi giữ…………..

Điều 2: Giá cả và phương thức thanh toán
- Giá cả (theo qui định của Nhà nước, nếu không có thì 2 bên tự thỏa thuận).
- Phương thức thanh toán:…………………….
- Thời gian gửi…

Điều 3: Nghĩa vụ của bên A
- Thông báo các đặc tính của xe, nếu cần thiết.
- Trả thù lao khi lấy lại xe
- Trả phí tổn lưu xe khi hết hạn hợp đồng mà không kịp thời nhận lại xe đã gửi.

Điều 4: Nghĩa vụ của Bên B
- Bảo quản cẩn thận xe gửi giữ, không được sử dụng xe trong thời gian bảo quản.
- Bồi thường thiệt hại nếu để xảy ra mất mát, hư hỏng xe gửi giữ.

Điều 5: Giải quyết tranh chấp
- Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tình hình thực hiện hợp đồng, nếu có gì bất lợi phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực giải quyết trên cơ sở thương lượng, bình đẳng, có lợi (có lập biên bản).
- Trường hợp các bên không tự giải quyết được mới đưa việc tranh chấp ra Tòa án giải quyết.

Điều 6: Hiệu lực của hợp đồng
Hợp đồng này có hiệu lực từ … giờ … ngày … đến … giờ … ngày ….
Hợp đồng này được lập thành ….. bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ ….bản.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                   ĐẠI DIỆN BÊN B

Ký tên                                                                     Ký tên