vietnam visa requirements - apply visa vietnam

You are here: Trang chủ Biểu mẫu Kinh doanh - Thương mại Biên bản bàn giao hồ sơ

Biên bản bàn giao hồ sơ

PDF.InEmail

 

 

CÔNG TY LUẬT YOUBIZ

WWW.YOUBIZ.VN

-------------

Số ...... /BB – YOUBIZ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------

BIÊN BẢN BÀN GIAO HỒ SƠ

Bên bàn giao : ........................................................................................................................

Chức vụ : ........................................................................................................................

Phòng/ ban : ........................................................................................................................

Bên nhận bàn giao : ........................................................................................................................

Chức vụ : ........................................................................................................................

Phòng/ ban : ........................................................................................................................

Nội dung vụ việc : ........................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

 

Hồ sơ bàn giao:

TT

Tài liệu

Hình thức

Số lượng

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày

Bên bàn giao

Bên nhận bàn giao

… / / … …

… / / … …

Họ và Tên