vietnam visa requirements - apply visa vietnam

You are here: Trang chủ Biểu mẫu Kinh doanh - Thương mại Biên bản họp hội đồng thành viên

Biên bản họp hội đồng thành viên

PDF.InEmail

 

 

CÔNG TY TNHH YOUBIZ

WWW.YOUBIZ.VN

-------------

Số ...... /BB – YOUBIZ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày       tháng     năm 20…

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(V/v Thay đổi ngành nghề kinh doanh)

 

Hôm nay, vào lúc 9 giờ  00 ngày …/…/….., tại trụ sở Công ty TNHH …., địa chỉ số ………., chúng tôi gồm:

  1. Ông/Bà……….. – Chủ tịch hội đồng thành viên – Chủ tọa cuộc họp

Sở hữu………..chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ

  1. Ông /Bà……….. – thành viên sở hữu….. chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ.

3.    Ông /Bà……….. – thành viên sở hữu….. chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ.

4.    Ông /Bà……….. – thành viên sở hữu….. chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ.

5.   Bà …… – Thư ký cuộc họp

- Vắng mặt: 0

Ông/bà ……..tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100% vốn điều lệ đủ điều kiện tiến hành họp hội đồng thành viên.

 

A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

1/ Bổ sung ngành nghề kinh doanh : ………………………………………….

2/ Giảm ngành nghề kinh doanh: ……………………………………………..

3/ Sửa điều 4 điều lệ công ty TNHH ………….  như sau:

Ngành, nghề kinh doanh của công ty: ………………………………………..

 

B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung thay đổi ngành nghề nêu trên và sửa điều 4 trong điều lệ công ty

C. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: ….. phiếu/……. phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

- Số phiếu không tán thành:0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu

D. Hội đồng thành viên quyết định: thông qua việc thay đổi ngành nghề và điều lệ công ty như nêu trên. Giao Ông /Bà……….., đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày

 

Chữ ký của tất cả các thành viên dự họp và thư ký