vietnam visa requirements - apply visa vietnam

You are here: Trang chủ Biểu mẫu Kinh doanh - Thương mại Biên bản họp hội đồng quản trị

Biên bản họp hội đồng quản trị

PDF.InEmail

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN YOUBIZ

WWW.YOUBIZ.VN

-------------

Số ...... /BB – YOUBIZ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

Tp.Hồ Chí Minh, ngày       tháng     năm 20…

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc    giờ  00 ngày …/…/….., tại trụ sở Công ty Cổ phần …., địa chỉ số ………., chúng tôi gồm:

  1. Ông/Bà……….. – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp
  1. Ông /Bà……….. – thành viên hội đồng quản trị;

3.    Ông /Bà……….. – thành viên hội đồng quản trị;

5.   Ông/Bà …… – Thư ký cuộc họp

- Vắng mặt: 0

Ông/bà ……..tuyên bố cuộc họp hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên hội đồng quản trị dự họp

 

A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

Thành lập chi nhánh công ty  ……………………………………………………….

Địa chỉ  ………………………………………………………………………………

Ngành, nghề đăng ký hoạt động: ……………………………………………………..

Bổ nhiệm ông/bà : ……………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ……………………ngày cấp……………………………..

Nơi cấp: ………………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………

Làm người đứng đầu chi nhánh

 

B. Ý kiến đóng góp của thành viên hội đồng quản trị  dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung lập chi nhánh của công ty.

 

C. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: phiếu/. phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

- Số phiếu không tán thành:0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu

 

D. Hội đồng quản trị  quyết định thông qua nội dung thành lập chi nhánh như trên. Giao ông (bà) …………………, đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

 

Buổi họp kết thúc vào lúc ……….giờ………. cùng ngày

(Các thành viên ký tên và ghi rõ họ tên)