vietnam visa requirements - apply visa vietnam

You are here: Trang chủ Biểu mẫu Kinh doanh - Thương mại Quy trình làm việc phòng pháp chế *

Quy trình làm việc phòng pháp chế *

PDF.InEmail

 


QUY TRÌNH LÀM VIỆC PHÒNG PHÁP CHẾ *

* Dành cho các Tập đoàn, Cty lớn và chỉ mang tính tham khảo


alt

PHÒNG PHÁP CHẾ

QUY TRÌNH LÀM VIỆC VÀ TƯƠNG TÁC VỚI CÁC PHÒNG/ BAN KHÁC

WWW.YOUBIZ.VN

KMH

QT – PC-10

Ngày hiệu lực

01/07/2010

Lần ban hành

01

Trang

1/16

 

TRANG KIỂM SOÁT

 

I. PHẦN KIỂM SOÁT

 

TT

ĐƠN VỊ

KMH

Nhận xét

1

Ban Lãnh Đạo

B.TGĐ

2

Ban Kiểm Soát Nội Bộ

B.KSNB

3

Phòng Hành Chính Nhân Sự

P.HCNS

4

Phòng Kinh Doanh

P.KD

5

Phòng Kế Toán

P.KT

6

Phòng Marketing

P.MAR

7

Ban Quản Lý Dự Án

B.QLDA

8

Phòng Đầu Tư – Tài Chính

P.ĐT-TC

9

Các Công ty thành viên

CTTV

 

II. PHẦN SOÁT XÉT – SỬA ĐỔI

 

Ngày

Lần Soát Xét

Lần Sửa Đổi

Nội Sung Soát Xét – Sửa Đổi

Trang

 

III. PHÊ DUYỆT

SOẠN THẢO

XEM XÉT

PHÊ DUYỆT

Họ tên

Chức vụ:

Ngày:

Họ tên:

Chức vụ:

Ngày:

Họ tên:

Chức vụ:

Ngày:

I. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo tính hiệu quả trong quá trình giải quyết công việc trong hệ thống YouBiz, đặc biệt đối với phòng pháp chế.

- Phòng pháp chế kết hợp với các Phòng/ ban khác, cũng như đề xuất các Phòng/ ban khác hỗ trợ trong quá trình giải quyết công việc.

- Giải quyết xung đột, cũng như phân định quyền hạn, trách nhiệm đối với vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyền của nhiều Phòng/ ban.

- Tiếp nhận công việc một cách nhanh chóng để giải quyết, đồng thời chọn lọc những công việc phù hợp với chức năng của pháp chế.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy trình này được áp dụng đối với toàn bộ nhân sự của Phòng pháp chế trong quá trình giải quyết công việc; Các Phòng/ ban khác trong toàn hệ thống YouBiz bao gồm hội sở, công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện khi phát sinh vấn đề và liên hệ công tác với Phòng pháp chế;

III. ĐỊNH NGHĨA THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT

3.1 Định nghĩa:

- Phòng pháp chế: là bộ phận trực thuộc Phòng pháp chế - đào tạo tại Hội sở.

- Các Phòng/ ban khác: là toàn bộ các phòng ban/ đơn vị trong toàn hệ thống YouBiz.

- Hình thức thông tin: là cách thức các Phòng/ ban liên hệ với nhau trong quá trình giải quyết công việc.

- Vấn đề pháp lý: là những vấn đề mà khi giải quyết phải dựa trên những quy định của pháp luật, cũng như tiến hành làm việc với các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

- : Là Công ty và các Công ty thành viên, công ty trực thuộc, Chi nhánh, Văn phòng đại diện.

3.2 Chữ viết tắt:

- Tổng giám đốc : TGĐ

- Phòng pháp chế : BPPC

- Giám đốc pháp chế - đào tạo : GĐPCĐT

- Chuyên viên pháp chế : CVPC

- Biên bản bàn giao hồ sơ : Biên Bản BGHS

- Giấy đề nghị thực hiện công việc : Giấy ĐNTHCV

- Tờ trình chuyển hồ sơ cho pháp chế : Tờ trình CHSCPC

IV. TÀI LIỆU THAM CHIẾU:

4.1 Tài liệu nội bộ:

- Điều lệ Công ty ;

- Bảng phân quyền cho Giám đốc pháp chế - đào tạo theo Quyết định số 264/QĐ-TGĐ/2010 ngày 28/06/2010 về việc ban hành các quy chế;

4.2 Tài liệu bên ngoài

- Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004;

- Pháp lệnh trọng tài thương mại 2003;

V. QUY ĐỊNH CHUNG

5.1 Hình thức thông tin:

- Việc thông tin sẽ được thực hiện bằng hình thức email, tờ trình, công văn, điện thoại, trực tiếp hoặc các hình thức hợp lệ khác thuận tiện cho việc giải quyết công việc.

- Hình thức thông tin bằng email sẽ được ưu tiên trong quá trình thông tin để đảm bảo tính lưu giữ về sau và sự thuận tiện trong quá trình giải quyết công việc. Khi gửi email các Phòng/ ban có thể đính kèm các tài liệu cần thiết.

5.2 Chức năng của Phòng Pháp chế:

- Thực hiện các công việc theo đúng quy trình để giải quyết công việc một cách hiệu quả nhất.

- Hướng dẫn các Phòng/ ban khác thực hiện theo đúng quy trình đã đề ra.

- Đề xuất Ban TGĐ sửa đổi, bổ sung quy trình để hoàn thiện quy trình.

5.3 Trách nhiệm của các Phòng/ ban khác:

- Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của từng Phòng/ ban, các Phòng/ ban tiến hành giải quyết những vấn đề pháp lý phát sinh.

- Khi phát sinh những vấn đề pháp lý nằm ngoài khả năng giải quyết, các Phòng/ ban sẽ tiến hành đề nghị Phòng pháp chế hỗ trợ tư vấn hoặc chuyển hồ sơ cho Phòng pháp chế giải quyết.

- Đề đảm bảo cho việc giải quyết hiệu quả công việc, các Phòng/ ban phải tuân thủ quy trình này khi tiến hành liên hệ với Phòng pháp chế để giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh.

VI. CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG PHÁP CHẾ:

Phòng pháp chế làm gồm Giám đốc pháp chế - đào tạo và các chuyên viên pháp chế.

Sơ đồ tổ chức Phòng pháp chế

 

6.1 Giám đốc pháp chế - đào tạo:

Giám đốc pháp chế - đào tạo là người quản lý, điều hành chung các công việc tại Phòng pháp chế.

6.2 Chuyên viên pháp chế:

a. Chuyên viên pháp chế tư vấn:

Chuyên viên pháp chế tư vấn thực hiện các công việc sau đây theo sự phân công của Giám đốc pháp chế - đào tạo:

- Tư vấn cho Công ty và các phòng ban trong Công ty các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Soạn thảo, tư vấn hợp đồng trong các giao dịch của Công ty tham gia.

- Tư vấn và đại diện Công ty liên hệ các Cơ quan chức năng để xin cấp mới, thay đổi, chấm dứt các giấy phép trong quá trình hoạt động của Công ty.

- Thực hiện các Công việc liên quan khác theo yêu cầu của Công ty.

- Phối hợp với các phòng ban khác của Công ty trong quá trình giải quyết công việc.

b. Chuyên viên pháp chế tranh tụng:

Chuyên viên pháp chế tranh tụng thực hiện các công việc sau đây theo sự phân công của Giám đốc pháp chế - đào tạo:

- Đại diện Công ty tham gia tố tụng tại Tòa án các cấp, làm việc với Cơ quan Thi hành án các cấp để giải quyết các tranh chấp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty.

- Đại diện Công ty tham gia thương lượng, đàm phán, làm việc với Khách hàng, đối tác trong quá trình giao kết, thực hiện Hợp đồng, giải quyết tranh chấp.

- Thực hiện các Công việc liên quan khác theo yêu cầu của Công ty.

- Phối hợp với các phòng ban khác của Công ty trong quá trình giải quyết công việc.

 

VII. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

7.1 Quy trình chung:

a. Sơ đồ thực hiện:

Bước

Trách nhiệm

Quy trình thực hiện

Tham chiếu

1

Phòng/ ban nơi phát sinh vụ việc.

7.1 b.1

2

Phòng/ ban nơi phát sinh vụ việc.

7.1 b.2

3

Phòng/ ban nơi phát sinh vụ việc

7.1 b.3

4

Ban TGĐ

7.1 b.4

5

Phòng pháp chế

7.1 b.5

6

Phòng pháp chế

7.1 b.6

7

Phòng pháp chế

7.1 b.7

b. Diễn giải thực hiện:

b.1 Phát sinh vấn đề pháp lý:

- Khi các Phòng/ ban tiến hành hoạt động kinh doanh thường ngày cũng như việc giải quyết các công việc thuộc chức năng, các Phòng/ ban phải thực hiện đúng các quy trình đã đề ra, đồng thời tuân thủ các quy định trong hệ thống YouBiz cũng như các quy định liên quan của pháp luật.

- Nguyên nhân làm phát sinh vấn đề pháp lý có thể do việc các Phòng/ ban tiến hành công việc không tuân thủ các quy trình, quy định; hoặc do tác động từ bên ngoài (sự bất hợp tác của khách hàng, đối tác, bên thứ ba, …); hoặc do những rủi ro, bất khả kháng; hoặc do tính chất, yêu cầu công việc.

b.2 Giải quyết sơ bộ:

- Khi phát sinh vấn đề pháp lý, trách nhiệm giải quyết ban đầu thuộc về Phòng/ ban nơi phát sinh vấn đề pháp lý. Khi giải quyết sơ bộ, các Phòng/ ban căn cứ vào tình hình thực tế và dựa trên các quy định để nhanh chóng kiểm soát và giải quyết vấn đề.

- Trong quá trình giải quyết sơ bộ, các Phòng/ ban có thể tham khảo ý kiến của Phòng pháp chế để giải quyết vấn đề phù hợp với các quy định của pháp luật.

b.3 Chuyển hồ sơ pháp chế:

Sau khi các Phòng/ ban đã tự giải quyết sơ bộ vấn đề pháp lý phát sinh nhưng vẫn không thể giải quyết được vấn đề hoặc vẫn còn những tồn tại nhất định thì sẽ chuyển Phòng pháp chế giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật.

b.4 Phê duyệt:

- Trước khi các Phòng/ ban chuyển hồ sơ cho Phòng pháp chế thì các Phòng/ ban phải báo cáo cho Ban TGĐ và có sự phê duyệt của Ban TGĐ về việc chuyển hồ sơ cho Phòng pháp chế.

- Việc phê chuẩn của Ban TGĐ thể hiện trong Tờ trình chuyển hồ sơ cho pháp chế hoặc bằng hình thức hợp lệ khác.

b.5 Pháp chế tiếp nhận hồ sơ:

b.5.1 Hồ sơ bàn giao:

- Tờ trình chuyển hồ sơ cho pháp chế (theo mẫu) có sự đồng ý của Ban TGĐ và bao gồm các nội dung chính sau đây: Tóm tắt vụ việc, trình bày vướng mắc, quá trình giải quyết tại các Phòng/ ban, lý do chuyển pháp chế, thông tin quan trọng của vụ việc, đề xuất phương án giải quyết.

- Biên bản bàn giao hồ sơ (theo mẫu);

- Bộ hồ sơ đầy đủ bao gồm toàn bộ các tài liệu liên quan đến vụ việc;

- Hồ sơ nghiệp vụ của các Phòng/ ban (bao gồm toàn bộ các tài liệu do các Phòng/ ban đã thực hiện để giải quyết vấn đề pháp lý);

b.5.2 Tiếp nhận hồ sơ:

Phòng pháp chế có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ vụ việc pháp lý do các Phòng/ ban khác bàn giao:

- Nếu hồ sơ bàn giao đáp ứng quy định tại điểm b.5.1 ở trên, thì Phòng pháp chế tiến hành tiếp nhận hồ sơ bằng cách ký biên bản bàn giao hồ sơ để lên phương án giải quyết.

- Nếu hồ sơ chưa đáp ứng quy định tại điểm b.5.1 ở trên, thì Phòng pháp chế hướng dẫn các Phòng/ ban hoàn thiện, bổ sung hồ sơ. Khi hồ sơ đã được hoàn thiện, bổ sung theo đúng quy định thì Phòng pháp chế tiếp nhận theo quy định.

b.6 Tiến hành giải quyết:

- Khi tiến hành tiếp nhận hồ sơ vụ việc, Phòng pháp chế có trách nhiệm thông báo thời gian dự trù sẽ tiến hành giải quyết công việc hoặc thời gian bàn giao kết quả công việc cho các Phòng/ ban. Sau đây là thời gian giải quyết đối với một số công việc cụ thể:

+ Tư vấn Hợp đồng: từ 3 – 5 ngày làm việc.

+ Soạn thảo Hợp đồng: từ 5 – 10 ngày làm việc.

+ Xử lý công nợ: Căn cứ vào tính chất vụ việc.

+ Tham gia tố tụng: Theo tiến trình giải quyết vụ việc tại Cơ quan Tòa án.

+ Thủ tục Đăng ký kinh doanh: thời gian Phòng pháp chế chuẩn bị hồ sơ là từ 3 – 5 ngày làm việc. Thời gian giải quyết tại cơ quan chức năng căn cứ theo quy định của pháp luật.

+ Tư vấn pháp luật: từ 1 – 3 ngày làm việc.

+ Tham gia đàm phán, thương lượng, hòa giải: các Phòng/ ban thông báo và bàn giao hồ sơ cơ bản trước cho Phòng pháp chế từ 2 – 5 ngày làm việc.

+ Tư vấn pháp lý trên nguyệt san YouBiz: từ 3 – 5 ngày làm việc.

- Căn cứ vào nội dung, tính chất vụ việc; năng lực, kinh nghiệm của chuyên viên, Giám đốc Phòng pháp chế phân công chuyên viên chịu trách nhiệm trực tiếp giải quyết vụ việc. Chuyên viên phụ trách có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

+ Nghiên cứu hồ sơ, đánh giá tính pháp lý của hồ sơ theo các quy định hiện hành của hệ thống YouBiz và pháp luật;

+ Yêu cầu Phòng/ ban nơi phát sinh vụ việc cử cán bộ/ chuyên viên để phối hợp trong quá trình giải quyết vụ việc.

+ Yêu cầu Phòng/ ban nơi phát sinh vụ việc cung cấp thêm các tài liệu, chứng cứ cần thiết khác cho việc giải quyết vụ việc.

- Khi tiến hành giải quyết công việc chuyên viên phụ trách, Giám đốc Phòng/ ban pháp chế có thể kết hợp với Phòng/ ban nơi phát sinh vụ việc xin ý kiến chỉ đạo của Ban TGĐ để giải quyết vụ việc.

b.7 Báo cáo kết quả công việc:

- Khi tiến hành giải quyết công việc chuyên viên phụ trách có trách nhiệm báo cáo Giám đốc Phòng pháp chế, đồng thời chuyên viên phụ trách, Giám đốc Phòng pháp chế có trách nhiệm báo cáo với Ban TGĐ về tiến trình giải quyết công việc, đặc biệt là những vướng mắc và những tình tiết phát sinh có thể ảnh hưởng xấu đến quyền, lợi ích hợp pháp của YouBiz.

- Báo cáo tháng: định kỳ hàng tháng khi tiến hành báo cáo công việc trong tháng, Phòng pháp chế báo cáo đến Ban TGĐ về tiến trình giải quyết công việc.

- Căn cứ vào quá trình giải quyết công việc sơ bộ tại các Phòng/ ban nơi phát sinh vụ việc, quá trình giải quyết tại Phòng pháp chế, nguyên nhân phát sinh vấn đề pháp lý, kết quả giải quyết công việc cuối cùng, Ban TGĐ có thể ra quyết định khen thưởng, xử lý vi phạm phù hợp với kết quả công việc và tình hình thực tế.

7.2 Một số quy trình điển hình:

7.2.1 Quy trình giải quyết vụ việc khi tiến hành khởi kiện:

a. Sơ đồ thực hiện:

Bước

Nơi giải quyết

Quy trình thực hiện

1

Pháp chế

2

Pháp chế

3

Ban TGĐ

4

Tòa án

5

Thi hành án

6

Tòa án

7

Tòa án

8

Thi hành án

b. Diễn giải thực hiện:

Đối với những vụ việc được giải quyết thông qua con đường khởi kiện: Phòng pháp chế có trách nhiệm thực hiện các thủ tục sau đây:

- Tùy từng vụ việc cụ thể mà Phòng pháp chế tiến hành các thủ tục cần thiết trước khi tiến hành khởi kiện như ra thông báo, tiến hành làm việc, đàm phán, thương lượng với phía bên kia và các công việc xét thấy cần thiết.

- Hoàn thiện hồ sơ khởi kiện, đơn khởi kiện tại Tòa án/ Trọng tài và ủy quyền tham gia tố tụng.

- Sau khi đã hoàn thiện hồ sơ khởi kiện, Phòng pháp chế báo cáo trình Ban TGĐ phê duyệt hồ sơ khởi kiện và ký giấy ủy quyền cho chuyên viên tham gia tố tụng.

- Thực hiện thủ tục nộp hồ sơ khởi kiện tại Tòa án/ Trọng tài.

- Thực hiện thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí.

- Tham gia quá trình tố tụng tại Tòa án/ Trọng tài theo quy định, đồng thời báo cáo Ban TGĐ tiến trình giải quyết vụ việc.

- Kháng cáo đối với bản án sơ thẩm/ quyết định của Tòa án, yêu cầu hủy quyết định của Trọng tài: Ngay khi nhận được bản án/ quyết định của Tòa án/ Trọng tài, Phòng pháp chế có trách nhiệm nghiên cứu nội dung của bản án/ quyết định đó. Trong trường hợp, phát hiện bản án/ quyết định của Tòa án/ Trọng tài có nội dung ảnh hưởng xấu đến quyền, lợi ích hợp pháp của YouBiz, Phòng pháp chế có trách nhiệm báo cáo Ban TGĐ để tiến hành thủ tục kháng cáo/ yêu cầu hủy quyết định trọng tài theo luật định, nếu như bản án của Tòa án khi phát hiện đã có hiệu lực thì tiến hành kiến nghị theo thủ tục Giám đốc thẩm/ tái thẩm theo luật định.

- Yêu cầu Thi hành án: Trong trường hợp, theo bản án/ quyết định của Tòa án/ Trọng tài, YouBiz là người được thi hành án nhưng người bị thi hành án không tự nguyện thi hành án thì Phòng pháp chế tiến hành thủ tục yêu cầu thi hành án và báo cáo Ban TGĐ.

7.2.2 Quy trình giải quyết những vấn đề pháp lý đơn giản:

a. Điều kiện áp dụng quy trình đơn giản:

Để thuận tiện cho quá trình đề nghị Phòng pháp chế tư vấn, giải quyết vấn đề thì có thể áp dụng quy trình đơn giản để áp dụng cho các yêu cầu tư vấn, yêu cầu hỗ trợ đơn giản không mang tính chất phức tạp và không yêu cầu phải bàn giao hồ sơ cho Phòng pháp chế giải quyết toàn bộ vụ việc. Nhưng phải tuân thủ các điều kiện sau đây:

- Hình thức liên hệ: Đối với những vấn đề cần có sự đồng ý của Ban TGĐ thì hình thức liên hệ được áp dụng là bằng văn bản có sự phê duyệt của Ban TGĐ, ngoài ra các Phòng/ ban sẽ tiến hành liên hệ bằng email hoặc Giấy đề nghị thực hiện công việc. Đối với những trường hợp cấp bách, đang diễn ra (ví dụ như đang tiến hành giao dịch với khách hàng mà khách hàng có câu hỏi liên quan đến pháp lý) thì có thể liên hệ trực tiếp, điện thoại hoặc hình thức liên hệ thuận tiện khác.

- Thời gian giải quyết: Thời gian giải quyết sẽ tùy vào tình hình thực tế, cũng như tính chất phức tạp của vụ việc. Khuyến khích các đơn vị thông báo cho Phòng pháp chế trước một khoảng thời gian hợp lý từ 1 – 3 ngày làm việc để Phòng pháp chế bố trí nhân sự, giải quyết yêu cầu.

- Đối với những vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyền của các Phòng/ ban khác thì Phòng/ ban yêu cầu tư vấn có trách nhiệm thông báo song song đến Phòng/ ban có chức năng bên cạnh việc đề nghị Phòng pháp chế tư vấn.

b. Sơ đồ thực hiện:

Bước

Trách nhiệm

Quy trình thực hiện

1

Bộ phận nơi phát sinh vụ việc

2

Bộ phận nơi phát sinh vụ việc

3

Pháp chế

4

Pháp chế

c. Diễn giải thực hiện:

- Khi phát sinh vấn đề pháp lý các Phòng/ ban sẽ tiến hành kiểm soát và giải quyết sơ bộ vụ việc.

- Trong quá trình giải quyết sơ bộ, Phòng/ ban nơi phát sinh vụ việc có thể yêu cầu Phòng pháp chế tư vấn những vấn đề liên quan đến pháp luật, từ đó có thể có giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề pháp lý.

- Khi nhận được yêu cầu tư vấn thì Phòng pháp chế tiến hành tiếp nhận và tư vấn cho các Phòng/ ban. Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc Phòng pháp chế có thể trực tiếp tham gia hoặc cử chuyên viên pháp chế hỗ trợ tham gia trực tiếp giải quyết vấn đề với các Phòng/ ban.

- Phòng pháp chế tiến hành tư vấn những quy định của pháp luật liên quan, hoặc có thể cho ý kiến pháp lý đối với những yêu cầu của Phòng/ ban. Việc báo cáo đối với những vụ việc này có thể được thực hiện trong quá trình giải quyết công việc, hoặc sau khi giải quyết xong, hoặc bao gồm trong nội dung báo cáo tháng.

7.2.3 Quy trình giải quyết công việc nội bộ Phòng pháp chế:

a. Sơ đồ thực hiện:

Bước

Quy trình thực hiện

1

2

3

4

5

 

b. Diễn giải thực hiện:

- Khi các Phòng/ ban khác chuyển hồ sơ vụ việc cho Phòng pháp chế, hoặc yêu cầu Phòng pháp chế tư vấn thì Phòng pháp chế tiến hành tiếp nhận hồ sơ, yêu cầu tư vấn.

- Trên cơ sở tình hình công việc tại Phòng pháp chế, cũng như năng lực chuyên môn của nhân sự, Giám đốc Phòng pháp chế tiến hành phân công chuyên viên phụ trách giải quyết vấn đề.

- Sau khi phân công, chuyên viên phụ trách tiến hành tiếp nhận hồ sơ, yêu cầu tư vấn (nếu như chưa tiếp nhận) để tiến hành giải quyết. Trong quá trình giải quyết, chuyên viên phụ trách có thể đề nghị Giám đốc Phòng pháp chế có ý kiến chỉ đạo, hoặc đề nghị Phòng/ban nơi phát sinh vụ việc hỗ trợ giải quyết vấn đề.

- Sau khi giải quyết vấn đề, chuyên viên phụ trách báo cáo Giám đốc Phòng pháp chế, đồng thời đưa ra đề nghị tư vấn hoặc bàn giao kết quả công việc đối với Phòng/ ban yêu cầu.

- Chuyên viên phụ trách thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện công việc cho Giám đốc Phòng pháp chế.

7.2.3 Quy trình Phòng pháp chế đề nghị hỗ trợ từ các Phòng/ ban khác:

a. Sơ đồ thực hiện:

Bước

Quy trình thực hiện

1

2

3

4

5

b. Diễn giải thực hiện:

Trong quá trình giải quyết công việc mà cần có sự hỗ trợ của các Phòng/ ban khác nhau để hoàn thành công việc thì Phòng pháp chế chủ động đề nghị các Phòng/ ban kết hợp hỗ trợ giải quyết theo từng yêu cầu:

- Giám đốc Phòng pháp chế có thể trực tiếp hoặc cử chuyên viên phụ trách để liên hệ với các Phòng/ ban khác yêu cầu hỗ trợ.

- Hình thức liên hệ phải phù hợp với quy định của YouBiz và thuận tiện cho quá trình giải quyết công việc.

- Sau khi các Phòng/ ban tiếp nhận đề nghị hỗ trợ từ Phòng pháp chế sẽ tiến hành giải quyết công việc. Nếu như có vướng mắc phát sinh phải thông báo kịp thời cho Phòng pháp chế hoặc Ban TGĐ nếu có yêu cầu.

- Sau khi hoàn thành công việc theo đề nghị của Phòng pháp chế, các Phòng/ ban tiến hành bàn giao kết quả công việc cho Phòng pháp chế. Phòng pháp chế có trách nhiệm tiếp nhận kết quả công việc đã đề nghị hỗ trợ từ các Phòng/ ban.

- Căn cứ vào kết quả giải quyết đề nghị của các Phòng/ ban mà Phòng pháp chế tiếp tục giải quyết công việc tiếp theo. Nếu như có bất kỳ vướng mắc nào phát sinh từ yêu cầu của Phòng pháp chế, hoặc các Phòng/ ban không thể hỗ trợ các đề nghị của Phòng pháp chế thì tiến hành báo cáo trình Ban TGĐ quyết định, đồng thời thông báo kịp thời đến Phòng pháp chế.

VIII. CÁC BIỂU MẪU KÈM THEO:

STT

MÃ HIỆU

TÊN TÀI LIỆU

1

BM-QT-PC-01

Giấy đề nghị thực hiện công việc

2

BM-QT-PC-02

Tờ trình chuyển hồ sơ cho Pháp chế

3

BM-QT-PC-03

Biên bản bàn giao hồ sơ

Luật sư Phan Trường Hân (John)

YouBiz.vn – Business & Lawyers