vietnam visa requirements - apply visa vietnam

You are here: Trang chủ Biểu mẫu Kinh doanh - Thương mại Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

PDF.InEmail

CÔNG TY LUẬT YOUBIZ

WWW.YOUBIZ.VN

-------------

Số ...... /QĐ – YOUBIZ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

                       Tp.HCM, ngày      tháng     năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC

CÔNG TY LUẬT YOUBIZ

V/v: Bổ nhiệm Trưởng Phòng Nhân sự

 

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY LUẬT YOUBIZ

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

-  Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Nhân sự của Công ty LUẬT YOUBIZ  đối với:

Ông ……………………………  Giới tính: Nam

Sinh ngày: 10/12/1982    Dân tộc: Kinh     Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 201517724  Ngày cấp: 04/09/2008 Nơi cấp: CA Tp.Đà Nẵng

Nơi đăng ký HKTT: tổ 52, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Chỗ ở hiện tại: 112/4 Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Làm Trưởng phòng Nhân sự của Công ty

Chức vụ: Trưởng phòng nhân sự

Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Trưởng phòng Nhân sự:                

2.1. Trưởng phòng Nhân sự có các quyền sau đây:

-         Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

-         Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

-         Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

-         Ông (bà) ………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

2.2. Trưởng phòng Nhân sự có các nghĩa vụ sau đây:

-         Giúp giám đốc tổ chức, điều hành, quản lý đội ngũ cán bộ, công nhân viên trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty;

-         Giám sát hoạt động tuân thủ nội quy của công ty;

-         Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các hoạt động được phân công của đội ngũ nhân viên công ty.

-         Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Công ty và theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Luật sư Phan Trường Hân (đại diện theo pháp luật), ông/bà …………………….( Trưởng phòng Nhân sự) và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký .

                                                                     

Nơi Nhận:

- Như Điều 1

- Lưu VP

- Thông báo trên www.youbiz.vn

GIÁM ĐỐC

(Đã ký và đóng dấu)

 

PHAN TRƯỜNG HÂN